Podmínky pro členství v CAA

Členství  přináší mnohé výhody:

  • nejnovější informace z dění kolem ajurvedy v ČR pravidleně na Váš e-mail
  • poradenství a pomoc při řešení potíží (jste-li poskytovatel ajurvedských služeb jako OSVČ nebo zaměstnanec)
  • ochrana profesních zájmů členů CAA (jste-li poskytovatel některých z ajurvedských služeb jako OSVČ nebo zaměstnanec).

Druhy členství v CAA :

a) Ajur frend
b) řádný člen
c) čestný člen (uděluje se za celoživotní přínos v oblasti ajurvédy)

 

Ajur frend

Každý zájemce o ajurvédu se může stát Ajur frend CAA.

Výhody tohoto členství:

- zveřejnění na mapě CAA

- zasílání  newsletteru ma e-mail max 1x měsíčně

- jednorázový příspěvek na celoživotní členství 250,- Kč.

 

Řádný člen

Každý zájemce o ajurvédu se může stát řádným členem CAA.

Výhody tohoto členství:

- uvedení kontaktních údajů na mapě CAA a možnost reklamy

- zasílání newsletteru na e-mail max 1x měsíčně

- CAA je nápomocna svým členům v realizjaci jejich vizí a záměrů v oblasti ajurvedy

- sleva až 10% na akce pořádané CAA

- právo volit na Valné hromadě CAA

- roční příspěvek na provoz CAA 300,- Kč

 

Vznik členství

Členství vzniká rozhodnutím výboru spolku na základě podané přihlášky a po zaplacení členského příspěvku.

Výbor spolku, může zamítnout přijetí žadatele o členství (v případě dojde-li k většinovému názoru členů výboru spolku).
 
Ukončení členství
a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství v CAA
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena, který svým jednáním porušuje Stanovy CAA , vnitřní směrnice nebo je-li jeho jednání v rozporu s
etickým kodexem CAA.

 

Členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí o vyloučení člena z CAA.

O vyloučení člena nebo o ukončení členství rozhoduje výbor CAA, člen je vyrozuměn doporučeným dopisem.
Člen má právo se proti takovému rozhodnutí odvolat k Valné hromadě CAA.
Odvolání se podává písemnou formou na adresu kanceláře CAA. Výbor zařadí tento bod do programu nejbližší Valné
hromady. O termínu konání nejbližší Valné hromady bude osoba které bylo ukončeno členství informována mailem do
30-ti dnů od obdržení odvolání.

 

d) neuhrazením členského příspěvku
e) zánikem spolku

 

Práva členů CAA
Všichni členové mají právo:
a) účastnit se aktivit, které pořádá CAA
b) být řádně informován o dění v CAA
c) využívat služby CAA za zvýhodněných podmínek
d) přiměřeně využívat zařízení a prostředky, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání CAA
e) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům CAA a obdržet odpověď na své podání
f) odebírat informační zpravodaj vydávaný CAA
g) používat logo a název CAA ve spojení s uvedením informace, že je členem CAA
h) volit do orgánů CAA a tak spolurozhodovat o činnosti CAA ve smyslu Stanov
ch) být volen do orgánů CAA (omezeno pouze na aktivní členství)
i) být delegováni k zastupování vně CAA
j) být ustanoven jako člen pracovních skupin s cílem vypracovat závazné dokumenty
k) nahlížet do zápisů z jednání Výboru a Valné hromady
l) hlasovat o usnesení Valné hromady CAA

 

Povinnosti členů CAA
Všichni členové mají tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy, vnitřní směrnice a rozhodnutí CAA
b) jednat v souladu a dle zásad etického kodexu CAA
c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
d) platit včas členské příspěvky
e) v případě aktivního členství, aktivně a svědomitě se podílet na činnosti spolku
f) členové nesmějí poškozovat zájmy a dobré jméno CAA
Členové CAA neručí za případné dluhy spolku

f) členové nesmějí poškozovat zájmy a dobré jméno CAA

Členové CAA neručí za případné dluhy spolku

Aktuální výše členských příspěvků  www.caajur.cz/clenstvi-v-asociaci/clenske-prispevky/

Aktuální znění stanov CAA naleznete zde www.caajur.cz/o-nas/stanovy/